תקנון הארגון

מעודכן למאי 2005.
בקרוב נפרסם תקנון חדש.

 

                                                                       מעודכן לאסיפה כללית מאי  2005

ת ק נ ו ן

ארגון תורמי דם מתנדבים בישראל

תיק מס' 58-010-604-5

מוסד ציבורי 55-010-604-1

כתובת: ארגון תורמי דם מתנדבים

מרכז שרותי הדם של מד"א

תל-השומר 52621

[email protected]

כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא

 1. השם:ארגון תורמי דם מתנדבים בישראל (להלן ה"ארגון").

 

 1. מטרות הארגון:

א. לארגן תורמי דם מתנדבים ולהרחיב שורות הארגון לפי צרכי הדם, להבראת אנשים ולקידום הרפואה בישראל.

ב. לארגן קבוצות דם יחודיות.

ג . לפעול לקידום ההתנדבות בציבור הישראלי למתן תרומות דם ללא תמורה.

ד.  להקים כל מוסד נוסף במסגרת עמותה זו לקידום מטרות הארגון.

*    את"ד יפעל בשיתוף פעולה עם מד"א בישראל/שרותי הדם.

 

 1. נכסי והכנסות הארגון משמשים אך ורק למטרותיו וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חברי הארגון, אסורה.

 

 1. במקרה של פירוק יועבר רכוש הארגון לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חברי הארגון.

 

 1. חברות בארגון:

א.   החתומים על תקנון זה וכן כל מי שרשום בפנקס   הארגון הינם חברי העמותה.

ב.   כל אדם מעל גיל 18 שבקשתו להצטרף לארגון   אושרה ע"י ועדת קבלה.

ג.    הארגון מורכב מ:

1)    חברים פעילים חדשים – התורמים דם לפי הנחיות הארגון ועדיין לא תרמו 10 מנות דם מאז הצטרפותם לארגון.

2)    חברים פעילים קבועים – התורמים דם לפי הנחיות הארגון ותרמו מעל 10 מנות דם מאז הצטרפותם לארגון.

3)    חבר גמלאי – חבר פעיל שהגיע לגיל 65 או נבצר ממנו להמשיך לתרום דם מסיבות רפואיות מאושרות, אם תרם לפחות 10 מנות דם.

4)     חבר כבוד – חבר, פעיל או גימלאי שהוענק לו תואר זה ע"י הנהלה הארגון בשל פעולה יוצאת דופן   לקידום מטרות הארגון.

 

 1. זכויותיו של כל חבר בארגון: 

א. זכאי לתעודת חבר בארגון.

ב. זכאי לענוד סמל הארגון.

ג. זכאי להשתתף ולהצביע  בכל אסיפה כללית ויהיה לקול אחד בכל הצבעה.

ד. זכאי לבחור ולהבחר לכל מוסדות הארגון בכל אסיפה כללית.

ה. זכאי להשתתף בפעולות הארגון ולהנות משרותיו.

ו.  זכאי לביטוח דם אישי ולבני משפחתו הקרובים בן(ת) הזוג, ילדים, הורי שני בני הזוג.

 

 1. חובותיו של כל חבר בארגון:

א.  לתרום דם בהתנדבות לפי הנחיות הארגון ושלא על מנת לקבל תמורה.

ב.   לקיים כל מטרות הארגון.

ג.   לשלם דמי חבר שאושרו באסיפה הכללית.

 ד.  לא לנהל פעילות פוליטית כלשהיא בין חברי  הארגון ושורותיו.

 

 1. פקיעת חברות:

א.      החברות בארגון פוקעת:

 1)     במות החבר.

 2)      30 יום לאחר שהחבר נתן הודעה בכתב לועד על פרישתו מן הארגון.

 3)      בהוצאתו מן הארגון.

ב.     האסיפה הכללית רשאית, לפי  הצעת  הועד, להחליט      על הוצאת חבר מן הארגון מאחד הטעמים הבאים:

1)  החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של  האסיפה  הכללית.

2)   החבר פועל בניגוד למטרות הארגון.

3)   החבר לא שילם לארגון את המגיע לארגון  ממנו.

4)   החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

5)   לאחר תום 30 חודשים מאז תרומת הדם האחרונה  של החבר. הוראה זו לא תחול במידה והימנעות החבר מתרומת דם נבעה מסיבה מאושרת.

ג.      לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן הארגון אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה ב)1,2  או 3  או 5  אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

 1. מתן הודעות לחבר:

א. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של הארגון לחבר ינתנו לו בכתב שימסר לו ביד או נשלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס  החברים.

ב. לפי בקשת החבר בכתב ישנה הארגון את מענו הרשום  בפנקס  החברים.

ג.  קריאה לתרומת דם תיעשה באופן אישי. הקריאה תוכל להיעשות בכל אמצעי תקשורת (פקסימיליה, דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון סלולרי, הודעות SMS, וכו').

 

 1. האסיפה הכללית:

א. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית יקבעו בידי הועד.

ב.  הנציגים יהיו ראשי חוליות אשר  יתבקשו   להודיע   לחברים  על  האסיפה השנתית. יזומנו גם חברי הנהלה, חברי ועדות מכהנות, ומי שהיו חברי הנהלה בתקופות קודמות. חברים בעלי תעודה תקפה יוכלו להשתתף וכמו כן תהיה מודעה על מועד האסיפה תלויה במשרדי הארגון.

ג. אסיפה כללית תכונס ע"י הודעה שתינתן לנציגים שבועיים מראש,  תוך ציון יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

ד. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שמגיש לה הועד, תחליט על אישורם ותבחר בועד ובועדת הביקורת.

ה. האסיפה הכללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות עשירית ממספר נציגי  הארגון, היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה רשאית היא  להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אפילו  אם פחת מספר הנוכחים,  לא נתכנס המנין האמור תוך שלושים דקות מהזמן הנקוב בהזמנה  רשאים הנוכחים לדון ולהחליט, יהיה מספר אשר יהיה.

ו. אסיפה כללית תבחר מבין חברי הארגון הנוכחים יו”ר ומזכיר  לאסיפה.

ז. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות. היו הקולות      שקולים רשאי יו"ר האסיפה להכריע, מזכיר האסיפה הכללית ינהל  את פרטיכל האסיפה.

 

 1. הועד:

א.  מספר חברי הועד ייקבע באסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

ב.   1)             הועד יכהן  מהיבחרו באסיפה הכללית למשך שנתיים אלא אם אסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר ועד יוצא יוכל להיבחר לועד החדש.

      2)             חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לועד. חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

ג.             נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר הארגון   למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ד.             הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך נהולן.

ה.             החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים, היו הקולות שקולים – לא נתקבלה ההצבעה. החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא  בישיבת הועד.

ו.             הועד ינהל פרטיכל מישיבותיו והחלטותיו.

ז.             הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם הארגון על מסמכים שיחייבו אותו, ולבצע בשמו פעולות, שהן בתחום סמכותו.

 

 1. ועדת ביקורת:

א.             הוראות תקנות 11 ב' עד 11 ו' לעיל יחולו גם על ועדת הבקורת.

ב.             ועדת הביקורת תבדוק את ענייניו הכספיים של הארגון ופנקסי החשבונות ותביא לפני האסיפה       הכללית את המלצותיהם לענין הדין  וחשבון הכספי.

  

 1. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת או/ו ועדת המשמעת וכן לא יכהן חבר הארגון בשתי וועדות בו זמנית.

 

 1. כתובת הארגון:                                       

ארגון תורמי דם   מתנדבים בישראל

מרכז שרותי הדם של  מגן דוד אדום

 תל-השומר 52621

[email protected]

 

אהבתם? שתפו בבקשה